Deklaracja dostępności

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOLASOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspgolasowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  4. Niektóre dokumenty pdf nie są dostępne cyfrowo.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Kolon, adres e-mail: kolonaga@gmail.com.

Informacja zwrotna

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności można składać drogą mailową. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu od ulicy Z. Nałkowskiej znajdują się schody, brak wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00. Do wejścia od strony boiska prowadzi chodnik, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, nie wymaga pokonywania stopni.

Dostosowanie korytarzy

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest częściowo wolna od barier poziomych i pionowych. Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku - pomoc wyznaczonego pracownika.

Dostosowanie schodów

Budynek ZSP jest dwukondygnacyjny. Wewnątrz budynku znajdują się schody. Istnieje możliwość zejścia pracownika sekretariatu na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób przy wejściu do budynku.

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Tak - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Z. Nałkowskiej, znajduje się parking, brak oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni i sekretariatu).

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dodatkowe informacje

W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do budynku ZSP znajduje się przystanek autobusowy (Golasowice Pętla); od przystanku do budynku ZSP prowadzi nawierzchnia chodnikowa przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Na parterze toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.