Aktualności

10 maja 2019 20:13 | Aktualności

Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911z późn. zm.) informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 r. obejmujące; bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu jednostki, informację dodatkową są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pawłowice;

https://bip.pawlowice.pl/bipkod/21014920

Przeczytano: 195 razy. Wydrukuj|Do góry