AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach

Procedury postępowania

PROCEDURY POSTĘPOWANIA:

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

WOBEC UCZNIA PALĄCEGO PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

 1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy lub podejrzewa, że pali papierosy powiadamia o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i informuje jego rodziców ( opiekunów prawnych), spisuje notatkę z rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń otrzymuje punkty karne zgodnie ze statutem.
 4. Wychowawca informuje pedagoga, który w razie potrzeby przeprowadza pogadankę w klasie o szkodliwości palenia papierosów.
 5. Ze zdarzenia i z przeprowadzonych zajęć pedagog sporządza notatkę.

do góry

 


PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA DO SZKOŁY I SPOŻYWANIA ALKOHOLU LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH

 1. Osoba, która zauważy, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego natychmiast powiadamia wychowawcę klasy, a w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrektora .
 2. Wychowawca lub inny nauczyciel izoluje ucznia od reszty klasy i próbuje go nakłonić do oddania alkoholu lub innego  środka.
 3. Wychowawca powiadamia rodziców  (opiekunów prawnych), dyrektora ZSP i pedagoga szkolnego i spisuje notatkę.
 4. Dyrektor ZSP w razie potrzeby wzywa pogotowie.
 5. Jeśli uczeń dobrowolnie odda alkohol lub inną substancję odurzającą, dyrektor ZSP zabezpiecza ją i wzywa Policję, w celu oddania jej do ekspertyzy.
 6. Jeżeli uczeń odmawia przekazania alkoholu  lub innej substancji, wówczas dyrektor ZSP wzywa Policję.
 7. Wychowawca wpisuje uczniowi punkty karne zgodnie ze statutem.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani odebrać dziecko będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 9. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają współpracy lub nie zgłaszają się po odbiór dziecka dyrektor ZSP zawiadamia Policję.
 10. Uczeń zostaje objęty opieką psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 11. Pedagog przeprowadza w klasie zajęcia na temat szkodliwości spożywania alkoholu lub zażywania innych substancji odurzających.
 12. Jeśli sytuacja się powtarza, a szkoła wyczerpała dostępne środki oddziaływań, dyrektor ZSP zawiadamia Sąd Rodzinny lub Policję.
 13. Z każdego zdarzenia pedagog sporządza notatkę.

 

do góryPROCEDURA POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH ZACHOWANIA AGRESYWNEGO

 UCZNIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia rozdziela uczniów.
 2. W razie potrzeby nauczyciel powinien udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 3. O zdarzeniu nauczyciel powiadamia wychowawcę.
 4. Wychowawca powiadamia rodziców ( opiekunów prawnych), pedagoga i dyrektora.
 5. Uczniowie biorący udział w konflikcie pisemnie wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
 6. W przypadku poważnych uszkodzeń ciała  lub powtarzających się agresywnych zachowań, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą decyduje o konieczności powiadomienia Policji lub Sądu Rodzinnego.
 7. W razie potrzeby pedagog przeprowadza próbę mediacji między stronami konfliktu.
 8. Wychowawca w porozumieniu z nauczycielem – świadkiem zdarzenia, wpisuje uczniowi punkty karne zgodnie ze statutem.
 9. Uczeń agresywny zostaje objęty  pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły.
 10.  Ze zdarzenia pedagog szkolny sporządza notatkę.

 do góry


PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH

NA TERENIE SZKOŁY

  

 1. Pracownik, który zauważy, że uczeń posiada niebezpieczny przedmiot, zawiadamia nauczyciela dyżurującego.
 2. Nauczyciel nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.
 3. Nauczyciel nakłada punkty karne za stwarzanie sytuacji zagrożenia.
 4. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego przedmiotu, nauczyciel powiadamia dyrektora, który decyduje, czy niezbędne jest powiadomienie Policji.
 5. O każdym przypadku przyniesienia niebezpiecznego narzędzia, świadek zdarzenia powiadamia wychowawcę i pedagoga.
 6.  Wychowawca powiadamia rodziców i sporządza notatkę z przeprowadzonej z nimi rozmowy.
 7. Niebezpieczne narzędzie zwraca się rodzicom lub przekazuje Policji.
 8. Jeżeli uczeń jest pod opieką kuratora, należy go powiadomić o zaistniałym zdarzeniu.
 9. Ze zdarzenia pedagog sporządza notatkę.

do góry PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU  ZACHOWANIA UCZNIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI

(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników lub nauczyciela, lekceważenie poleceń, brak reakcji na upomnienia)

 

 1. Nauczyciel upomina ucznia i przyznaje punkty karne zgodnie ze statutem.
 2. Jeśli upomnienie nie przynosi skutku, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy lub pedagoga.
 3. W przypadku braku reakcji powiadamia się dyrektora oraz rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Wychowawca przeprowadza  rozmowę  z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga.
 5. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora.
 6. Jeżeli zdarzenia się powtarzają, a upomnienia nie skutkują, ucznia obejmuje się opieką psychologa szkolnego.
 7. Z każdej rozmowy pedagog sporządza notatkę.
 8. W przypadku powtarzającego się wulgarnego zachowania ucznia dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, dyrektor może zwrócić się do Sądu Rodzinnego.

do góry 


PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU  NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Osoba pokrzywdzona powiadamia wychowawcę i dyrektora.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora.
 4. Dyrektor decyduje o potrzebie powiadomienia Policji.
 5. Ze zdarzenia dyrektor sporządza notatkę.

 do góryPROCEDURA POSTĘPOWANIA

W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ WŁASNOŚCI

 1. Świadek zdarzenia powstrzymuje sprawcę.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, rozmowa wychowawcy ze wszystkimi osobami, mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności, mających na celu ustalenie sprawcy.
 3. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do naprawienia szkody.
 4.  Wychowawca wpisuje punkty karne zgodne ze statutem.
 5. Wychowawca zobowiązuje ucznia do wykonania dodatkowego zadania na rzecz szkoły.
 6. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) nie podejmą się naprawy szkody, dyrektor decyduje o zgłoszeniu przypadku dewastacji na Policję.
 7.  Ze zdarzenia  wychowawca sporządza notatkę.

do góry 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA ZAJĘĆ PRZEZ UCZNIA

 

 1. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zauważy ucznia opuszczającego teren szkoły, a podejrzewa, że jest to opuszczenie samowolne, ma prawo zatrzymać ucznia i sprawdzić, czy uczeń posiada zwolnienie z zajęć, podpisane przez rodziców.  Jeśli nie posiada, nauczyciel lub pracownik szkoły odprowadza ucznia do klasy, a o fakcie powiadamia wychowawcę. 
 2. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę, pedagoga lub - w przypadku ich nieobecności - dyrektora. (przez telefon komórkowy – w takim przypadku nauczyciel ma prawo odstąpić od zakazu używania telefonów komórkowych) 
 3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor wyznacza osobę do przeszukania szkoły (np. woźny). 
 4. Jeśli uczeń jest na terenie szkoły, zostaje odprowadzony do wychowawcy lub pedagoga. Wychowawca lub pedagog, po rozmowie z uczniem, powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) pisemnie lub telefonicznie o zdarzeniu. 
 5. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły wychowawca, pedagog lub dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia lub osoby wskazane przez rodziców. 
 6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub osobami wskazanymi przez rodziców dyrektor zawiadamia Policję. 
 7. W razie powrotu ucznia do szkoły wychowawca, pedagog lub dyrektor zawiadamia wszystkie powiadomione o oddaleniu się ucznia osoby (rodzice, dyrektor, policja).  
 8. Z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia, który się samowolnie oddalił, wychowawca lub pedagog sporządza notatkę.
 9. Wobec ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia należy zastosować kary przewidziane w Statucie, a nieobecność traktować jako nieusprawiedliwioną.


do góry